Wijkprofielen

Voor de drie wijken is een integraal wijkprofiel samengesteld vanuit diverse domeinen: gezondheid en leefstijl, sociale omgeving, fysieke omgeving, voorzieningen, participatie en bevolking. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de datawijzer van het RIVM. Dit profiel bestaat uit een basisset met 3 indicatoren en een aanvullende set met indicatoren met bestaande cijfers. Voor de basisset zijn 15 positieve en neutrale indicatoren geselecteerd en gepresenteerd in een spinnenweb. Het domein gezondheidsbeleving is hieraan toegevoegd om ook invulling te geven aan het begrip Positieve Gezondheid (als gewenste uitkomstmaten om in de wijken te beïnvloeden). AWPG heeft in samenwerking met de GGD-en en gemeenten deze profielen opgesteld voor de drie wijken.

Op deze pagina vind je de wijkprofielen, beschrijven we hoe deze wijkprofielen tot stand gekomen zijn, en delen de de uitkomsten van een onderzoek naar het gebruik van de wijkprofielen.

Wijkprofielen

Gebiedsprofielen GGD HM

De Gebiedsprofielen van de GGD Hollands Midden geven in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of wijk. De cijfers zijn afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitors en andere bronnen, zoals het CBS, Vektis en DUO.

In gesprek over gebiedsprofiel Stevenshof

Hoe ervaren, gebruiken en interpreteren beleidsmakers en inwoners de gebiedsprofielen van de GGD HM? En hoe kunnen inwoners en beleidsmaker nauwer optrekken bij het verbeteren van gezondheid? Linda van der Marel, student Gezondheidswetenschappen de VU Amsterdam, deed hier haar afstudeeronderzoek naar: “A qualitative study on the perspectives of inhabitants and policy makers about the district health profile in the Netherlands”.

Interview

Voor bewoners is de wijk niet groter dan hun straatje

Wijkprofielen bieden een schat aan informatie over de Positieve Gezondheid van de mensen in een wijk. Maar wat kunnen beleidsmakers met deze wijkprofielen, en zegt het bewoners iets? Linda van de Marel zocht het uit voor haar studie Gezondheidswetenschappen.

In één op één gesprekken ondervroeg ze Stevenshof-bewoners over het wijkprofiel van deze Leidse wijk. Daaruit kwam naar voren dat ze zo’n spinnenwiel best ingewikkeld vinden. De gebruikte termen, bijvoorbeeld psychosociaal en participatie, worden niet altijd begrepen. Ook is de link met gezondheid van bijvoorbeeld participatie niet bij iedereen direct helder. Wat houdt dat precies in, is dan de wedervraag. Op dat soort punten is een vertaalslag nodig.

Belangrijk is dat er na gesprekken met bewoners altijd een terugkoppeling plaats heeft. Bewoners willen best meewerken en inspraak geven. Zij realiseren zich dat zij het beste weten wat er zich afspeelt in hun omgeving. Maar de ervaring met dit soort processen is niet louter positief. Soms horen ze er nooit meer wat over. En daar knappen ze op af. Om dat te voorkomen moet er voortdurend aandacht zijn voor de verwachtingen over en weer. Wat verwacht de gemeente van de samenwerking, wat verwachten de bewoners en matcht dit nog.

‘Wat wil de inwoner, wat heeft hij of zij aan een bepaalde aanpak? Dat moet centraal staan. Iemand die in armoede leeft heeft vooral geld nodig. Geen gezond koken cursus. Wij beleidsmakers kunnen wel denken dat iets werkt maar als beleidsmaker heb je het probleem niet.’

Linda van der Marel,
Gezondheidswetenschapper

Een ander punt wat duidelijk naar voren kwam uit Van de Marels onderzoek is dat bewoners geen raakvlak hebben met de schaalgrote van de wijk. Dat te veel mensen in de wijk, waar 11.000 inwoners wonen, overgewicht hebben, zegt hen niet veel. Wel als je het terugbrengt naar hun straat, hun buurtje. Binnen de Stevenshof zijn ook duidelijke gezondheidsverschillen. Aan de randen van de wijk en bij het park ervaren bewoners minder problemen.

Beleidsmakers lezen de wijkprofielen wel gemakkelijk. Maar om al die informatie echt goed te interpreteren is wel meer kennis nodig. Want vakjes die rood – dus slechter – uitslaan dan het gemeentelijke gemiddelde, wat zegt dat eigenlijk? Is dat zorgelijk slecht of is dat minder goed? En omgekeerd ook. Is een groen vakje echt goed, of minder ongezond dan de rest.

Ook is kennis van de gemeente belangrijk bij de interpretatie. Een hoog alcoholgebruik in een wijk waar heel veel studenten wonen vertelt iets anders dan een hoge score in een Vinex-wijk. Om dat soort inzichten goed scherp te krijgen en ook mee te laten wegen in het beleid hebben beleidsmakers tijd nodig. Als dat geborgd is zijn de wijkprofielen zeer zeker van waarde.

Tip: Spinnenwiel laten invullen

Als het wijkprofiel hertaald wordt en de ingewikkelde termen worden uitgelegd dan biedt het wijkprofiel goede aanknopingspunten om met bewoners in gesprek te gaan over Positieve Gezondheid. Een interessante gespreksvorm is om bewoners het spinnenwiel zelf in te laten vullen en op basis daarvan het gesprek te voeren over Positieve Gezondheid.

Ga naar de inhoud